Projektering av vindkraftverk

Västanby AB har projekterat vindkraftverk sedan 1997. I Västanby AB:s modell behåller markägaren som huvudregel samma eller likvärdig arrendator under hela arrendeperioden. Markägägare som vill upplåta mark till vindkraft får därmed en långsiktig och trygg avtalsrelation.
För många markägare. t.ex. jordbrukare, är det viktigt att projektören inte säljer tillstånden vidare till oprövade investerare. Den som markägaren har avtal med ska under hela avtalsperioden ansvara för att uppfylla avtalets förpliktelser. Sådana förpliktelser kan t.ex. vara skötsel och underhåll av vägar och vändplats, upprätthållande av kontinuerlig elproduktion med få avbrott samt nedmontering vid avtalstidens slut. Vår arrendemodell bygger på förtroende och långsiktighet. Kontakta oss om du vill diskutera nya projekt eller lämna en intresseanmälan genom att klicka här.